Vragen over natuur in Marickenland

Waarom is deze natuurontwikkeling nodig, hoe gaat de natuur eruit zien, welke planten en dieren verwachten we in het natuurgebied? U leest de antwoorden op deze en andere vragen over de natuur in Marickenland hieronder.

Waarom is deze natuurontwikkeling nodig?

Vanuit de Europese Unie besteden we aandacht aan het behoud van planten en diersoorten in Europa. In Nederland doen we dat onder andere door het realiseren van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). De provincie Utrecht helpt ook met het realiseren van het Natuur Netwerk Nederland. Marickenland is aangewezen als natuurgebied voor natte natuur waarin moeras de hoogste prioriteit heeft. Het gebied vormt voor planten en dieren een goede verbinding tussen de de Nieuwkoopse en Vinkeveense Plassen en Botshol.

In het natuurgebied wordt ook waterberging gecreëerd. Die zorgt ervoor dat de woonwijken rondom het gebied en de woningen en agrarische bedrijven in het gebied beter bestand zijn tegen zware regenbuien, die er soms voor zorgen dat het land en de straten onder water komen te staan. Als gevolg van de klimaatverandering verwachten we steeds meer hevige buien.

Daarnaast zorgen de waterberging en de natte natuur er ook voor dat bodemdaling in het gebied wordt afgeremd. De inklinkende veengrond zorgt ervoor dat er veel CO2 vrijkomt. Met een natte bodem wordt dit tegengegaan.  Een ander positief effect van een natte bodem is dat het opkomend zout grondwater in het gebied tegenhoudt.
Terug naar de vragen

Hoe gaat de natuur eruit zien?

In het middenstuk komen grote moerasblokken met veel riet. De gebieden dicht bij de bebouwing zullen er uitzien als grasland met kruiden en (bloeiende) planten. Hiermee houden  de woningen langs het gebied een vrij uitzicht . Kijk ook eens bij Hoe gaat het natuurgebied eruit zien. Daar vindt u afbeeldingen van de natuur die we verwachten.

We gaan ook een proef doen met het telen van lisdodde. Op 2 plekken wordt in totaal 50 hectare lisdodde geplant: dat zijn rietachtige planten met grote bruine ‘sigaren’. Als de pilot is afgelopen, na circa 10 jaar, worden beide gebieden omgevormd tot rietland. Op die manier komen er grote aaneengesloten moerasblokken waar verschillende planten- en diersoorten zich kunnen vestigen.
Terug naar de vragen

Ik woon vlak langs het natuurgebied. Verdwijnt het uitzicht op de koeien?

Ja, dat uitzicht verandert, maar we zorgen ervoor dat u uitzicht houdt. In het overgangsgebied tussen de woningen en het rietland komen lage bloemrijke graslanden. In het hoger gelegen veenweidegebied bij Wilnis en Vinkeveen blijft het beeld met de koeien onveranderd.
Terug naar de vragen

Waarom moet het per se rietland worden?

De natte natuur die we gaan ontwikkelen in Marickenland vormt voor planten en dieren een goede verbinding tussen de Nieuwkoopse en Vinkeveense Plassen en Botshol. Die natte-natuurverbinding is een belangrijke voorwaarde voor een goed Natuur Netwerk Nederland (NNN).
Terug naar de vragen

Wie gaat het natuurgebied onderhouden?

De natuur in het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De gemeente onderhoudt samen met Staatsbosbeheer de recreatievoorzieningen en wandelpaden, en zorgt dat die goed bereikbaar blijven.
Terug naar de vragen

Welke dieren en planten zijn te verwachten in Marickenland?

In de graslanden verwachten we plantensoorten als rietorchis, dotterbloem, echte koekoeksbloem, grote ratelaar, knoopkruid en zwarte zegge. Op korte termijn zullen boterbloem, veldzuring, rode klaver en fluitenkruid het beeld al relatief snel veranderen. Omdat het aantal bloeiende planten zal toenemen, heeft dit zijn weerslag op insecten. Denk hierbij aan dagvlindersoorten als argusvlinder, icarusblauwtje en zwartsprietkopje.  In het kielzog daarvan zal het aantal (weide)vogels toenemen zoals kievit, tureluur en graspieper. In het rietland komen naar verloop van tijd meer vogelsoorten voor als blauwborst, bruine kiekendief, kleine karekiet, rietzanger en waterral. Ook libellen gaan zich hier thuis gaan voelen, en op termijn misschien ook de noordse woelmuis en misschien wel de otter. Bij de inrichting wordt speciaal rekening gehouden met de grote karekiet en de ringslang. Lees hierover het nieuwsbericht Marickenland geschikt voor ringslang en grote karekiet.


Terug naar de vragen