Wateroverlast door hoger waterpeil in natuurgebieden Marickenland wordt voorkomen

Ingrid de Coo May 13, 2019 212 keer bekeken 0 comments

In Marickenland - tussen Vinkeveen, Wilnis, de N212 en het Waverveense pad - worden de komende jaren natuurgebieden aangelegd. Die natuurgebieden zullen voor het grootste deel bestaan uit rietlanden en deels uit natuurlijke graspercelen. Om het riet goed te kunnen laten groeien, wordt het waterpeil in die gebieden hoger ingesteld dan nu het geval is. We zullen voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat bij woningen en andere gebouwen, tuinen, erven en agrarische percelen.

Natuurgetrouw waterpeil

In de rietlanden hanteren we een natuurgetrouw waterpeil. Dit betekent dat in de winter en het vroege voorjaar het waterpeil boven het maaiveld kan uitkomen. Er worden lage kades aangelegd rondom deze gebieden om ervoor te zorgen dat het water niet kan weglopen. In aanloop naar de zomer zal het waterpeil langzaam zakken. Grote delen van het rietland zullen in de zomer droog vallen. In de herfst stijgt het waterpeil weer.

We voorkomen overlast van een hoger grondwaterpeil

Door de hogere waterpeilen in de rietlanden kan het grondwater in de omgeving ook stijgen. We zijn ons ervan bewust dat het grondwater in de polder nu al hoog staat en dat bij sommige omwonenden water in de kruipruimte van het huis staat. Ook weten we dat een eerdere peilverhoging ten zuiden van Voorbancken een flinke stijging van het grondwater veroorzaakt heeft. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de nieuwe peilverhoging niet meer wateroverlast veroorzaakt bij/onder woningen, tuinen en erven en agrarische percelen. Dat doen we o.a. door twee waterbergingsgebieden aan te leggen tussen de rietlanden en de woonwijken en het bedrijventerrein van Vinkeveen. Daar blijft het waterpeil zoals het nu is. Als het hard regent zullen deze gebieden regenwater uit Vinkeveen opvangen en voorkomen dat daar straten blank komen te staan.

Rondom enkele woningen die in het buitengebied liggen, moeten waarschijnlijk extra maatregelen genomen worden om verhoging van het grondwater tegen te gaan. Dat wordt per woning verder onderzocht en besproken met de bewoners.

Berekeningen door TNO Geologische Dienst Nederland

Omdat we het heel belangrijk vinden dat we onze belofte van niet meer wateroverlast kunnen waarmaken, hebben we de Geologische Dienst Nederland (onderdeel van het onderzoeksinstituut TNO) gevraagd om te berekenen hoeveel het grondwater in de buurt van de rietlanden zou kunnen stijgen en of de maatregelen die we nu al in de plannen hebben opgenomen voldoende zijn om dat te voorkomen. Zij hebben daarover een rapport gemaakt. Hieronder vindt u een korte samenvatting van dat rapport. Wilt u het originele rapport lezen, vraag het dan op via info@marickenland.nu.

Uitgangspunt

TNO Geologische Dienst Nederland (GDN) gaat in zijn berekeningen uit van de maximale waterstand die in de rietlanden langere tijd kan optreden. Dat is in de winter en vroege voorjaar. Als het hevig regent kan het peil nog iets hoger oplopen, als hier extra regenwater opgevangen wordt dat dan dus niet naar de omgeving stroomt. Dat is echter van korte duur en geeft geen verhoging in de omgeving.

Conclusie GDN

TNO Geologische Dienst Nederland (GDN) komt tot de conclusie dat door het hogere peil in de rietlanden in deelgebied 1 geen hogere grondwaterstanden zijn te verwachten in de woonwijken van Vinkeveen. Ook niet in de kruipruimtes. Wel zijn er enkele plaatsen rond de rietlandpercelen, in de punt van bedrijventerrein Voorbancken en bij de begraafplaats,  waar een geringe verhoging van enkele centimeters zou kunnen optreden. Voor deze plaatsen gaan we nog verder na hoe we dat kunnen voorkomen. Uiteraard overleggen we hierbij met de betrokkenen.

GDN heeft ook vooruit gekeken naar de gecombineerde effecten van deelgebied 1 en 2 samen op het grondwater in de omgeving. Voor deelgebied 2 zijn alleen nog maar globale plannen gemaakt. Die worden pas nader ingevuld als deelgebied 1 is afgerond (naar verwachting in 2022). Het rapport van GDN laat zien dat er bij die invulling mogelijk aandacht nodig is voor effecten in de wijk Zuiderwaard en op het bedrijventerrein Voorbancken in de buurt van woningen en bebouwing. Deze kennis nemen we mee als we de plannen concreet gaan maken, want ook bij realisatie van deelgebied 2 zullen we wateroverlast bij woningen en andere gebouwen, tuinen, erven en agrarische percelen voorkomen.

Peilbuizen: meten is weten

TNO Geologische Dienst Nederland stelt voor om hoe dan ook peilbuizen te plaatsen waarmee de grondwaterstand op meerdere plaatsen gemeten wordt. Met die metingen en kunnen we in de gaten houden of er onverwachte effecten optreden, waarbij we indien nodig zullen ingrijpen om wateroverlast te voorkomen. Ook kunnen de berekeningen verbeterend worden met de metingen. Het plaatsen van peilbuizen hebben we ook in gang gezet, om te beginnen voor deelgebied 1. Er komen peilbuizen in de woonwijken en bij de woningen en percelen in het buitengebied. Ongeveer 12 bewoners hebben aangegeven dat zij een peilbuis willen. Daarnaast gaan we op advies van TNO ook meten hoeveel water richting het gemaal afstroomt, omdat dit veel inzicht geeft in het watersysteem. Je kunt zo bijvoorbeeld goed zien of er nieuwe wellen ontstaan: dat zijn plekken waar de druk van het grondwater zo hoog wordt dat het water door de deklaag van de bodem heen omhoog borrelt. Met al deze metingen kunnen de grondwatersimulaties voor deelgebied 2 verbeterd worden en kan het ontwerp voor dit gebied verbeterd worden om wateroverlast te voorkomen.

Als er toch overlast ontstaat

Mocht na of tijdens de realisatie van de rietlanden en de verhoging van het waterpeil toch blijken dat er, ondanks alle maatregelen, een onacceptabele verhoging van het grondwater onder en bij woningen, tuinen of erven optreedt, dan gaan we meteen aan de slag om dit te verhelpen. Zo nodig wordt de uitvoering stopgezet of aangepast. Door de metingen van de grondwaterstand al voor de uitvoering te starten en tijdens de uitvoering bij te houden hopen we in een vroeg stadium al te bepalen of de werkelijke effecten afwijken van de voorspellingen zodat we de uitvoering kunnen aanpassen voordat er wateroverlast veroorzaakt wordt.

0  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...