Aanpak Veenweiden

Het veenweidegebied is een landschappelijk waardevol en mondiaal gezien zeldzaam landschapstype met eigen natuurwaarden. Maar het enorme veenpakket is gestaag aan het ‘opbranden’, een oxidatieproces dat onomkeerbaar is. Natte gebieden dalen langzamer dan de dieper ontwaterde gebieden; in de loop der tijd is de waterhuishouding door de toegenomen hoogteverschillen complexer geworden. De oxidatie van veen gaat daarnaast gepaard met de emissie van onder andere CO2 en stikstof en de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten.

De maatschappelijke kosten als gevolg van bodemdaling en de slappe bodem nemen langzaam toe. Met name de kosten voor het beheer van infrastructuur blijven stijgen. De bescherming van gebouwen met houten funderingen tegen paalrot wordt steeds moeilijker en duurder. Langere droge periodes als gevolg van klimaatverandering versterken het proces van oxidatie en extremen in neerslag leiden tot wateroverlast. Om deze knelpunten op te lossen en het veenweidengebied en duurzaam toekomstperspectief te geven zijn innovaties nodig, zowel binnen de landbouw, het waterbeheer als in het omgaan met infrastructuur en bebouwing in het buitengebied. Daar voorziet het Programma Veenweiden in. Lees meer over het programma: Programma Aanpak Veenweiden

Programma Aanpak Veenweiden

Gebiedscommissie Utrecht-West heeft het programma Aanpak Veenweiden op verzoek van de provincie Utrecht opgesteld om in het veenweidegebied bodemdaling af te remmen en een meer duurzaam waterbeheer te krijgen. Dit draagt ook bij aan (internationale) afspraken over waterkwaliteit en natuurbeheer. De provincie stelt  € 3,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het programma.

Het programma richt zich vooral op het ontwikkelen en in de praktijk toetsen van innovaties. Sinds 2015 werkt de Stuurgroep Programma Aanpak  Veenweiden aan de uitvoering van het programma. Dat doen we aan de hand van deze thema's:

  • Het nieuwe melkveebedrijf: economisch vitale bedrijven die inspelen op maatschappelijke eisen, klimaatverandering en het afremmen van bodemdaling.
  • Nieuwe verdienmodellen: andere vormen van grondgebruik die nieuwe economische perspectieven kunnen bieden voor het gebied
  • Nieuwe watersystemen: watersystemen die klaar zijn voor de effecten van  klimaatverandering en voldoen aan de maatschappelijke eisen tegen aanvaardbare kosten.
  • Nieuwe oplossingen om kosten door bodemdaling voor wegen, leidingen en bebouwing te beperken.
  • Het proces van implementeren van innovaties:  kennisdeling, vernieuwende gebiedsprocessen en instrumenten voor verandering.